Gündem:Çocuk! Türkiye’de Çocukların Yaşam Hakkı Raporu 2011

Çocuklar için, Çocuklar ile...İÇİNDEKİLER

GİRİŞ                                                                                                                        2

YÖNTEM                                                                                                                  3

BÖLÜM 1. DEVLET ELİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ     7


1.1. Toplumsal Olaylar Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri
1.2. Kara Mayınları ve Askeri Mühimmat

1.3 Silahlı Çatışmalarda Yaşam Hakkı İhlalleri

1.4. Yargısız İnfaz Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlalleri

1.5. Kamu Görevlilerinin İhmali Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri

1.5.1.Sağlık Hizmeti Alırken

1.5.2.Eğitim Hizmeti Alırken

 

BÖLÜM 2. DEVLET ÖNLEM ALMADIĞI İÇİN ORTAYA ÇIKAN

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ                                                                                 12

 

2.1. Şiddet Sebebi ile Yaşam Hakkı İhlalleri

2.1.1.Aile İçi Şiddet

2.1.2.Çocuk Cinayetleri

2.1.3.Akran Şiddeti

2.2. Bireysel Silahlanma Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

2.3. İntihar Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

2.4. İhmal Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

2.4.1.Trafik Kazaları

2.4.2.Ev Kazaları

2.4.3.Kentsel ve Kırsal Açık Alanda Yaşanan Olaylar

2.4.4.Yangınlar

2.4.5.Soba Gazı Zehirlenmeleri

2.4.6.Besin Zehirlenmeleri

2.4.7.Elektrik Çarpmaları

2.4.8.Afetler

2.4.9. Diğer

 

 

 

 

GİRİŞ

 

“İnsanın değerli bir varlık olduğunu kabul etmezsek ne etiği

ne de insan haklarını temellendirebiliriz.

İnsan değerli bir varlıktır çünkü değerler üretir”.

İ. Kuçuradi

 

 

Yoksulluk, silahlı çatışmalar, ırkçılık, ayrımcılık, eşitsizlik… Dünyanın fotoğrafı böyle.  Küresel kapitalist sistem, güç merkezlerini sağlamlaştırırken yoksulluğun artmasına, silahlı çatışmalara, ırkçılığa, ayrımcılığa ve eşitsizliğe neden olmaya devam ediyor.

 

Çocuklar da bu dünya düzeninin yol açtığı yoksulluğun, yoksunluğun, ayrımcılığın, ırkçılığın vb. sorunların yeni boyutlarının etkilerini yaşıyor: Ekonomik istismar, çocuk ticareti, zorunlu göçle vb. sorunlarla karşı karşıya kalıyorlar. Çocukların yaşam, sağlık, eğitim, güvenli bir çevre, dil ve kültür, katılım, güvenlik içinde ve onurlu yaşama hakları ihlal ediliyor. Tüm bu sorunlar toplumun tüm kesimlerini ama öncelikle ve daha çok çocukları etkiliyor.

 

Türkiye’de yaşayan çocuklar dünyanın genel resminden muaf değil elbette. Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin tespitleri 1999 yılında azalmaya başlayan insan hakları ihlallerinin, 2005 yılından itibaren yeniden artışa geçtiği yönünde birleşiyor. Hak ihlallerindeki bu artış, çocukların yaşamında da ne yazık ki karşılık buluyor.

 

Gündem: Çocuk![1] olarak çocukların yaşadıkları hak ihlallerini görünür kılmak için raporlar hazırlıyoruz. Biliyoruz ki hak ihlalleri raporları, konuyu görünür kılarak, kamuoyunun dikkatini çekerek ve devletin yükümlülüklerini hatırlatarak, çocuk haklarına ilişkin politikalarda, otoritelerin tutum ve davranışlarını değiştirmede olumlu yönde değişiklik sağlayabiliyor.

 

Elinizdeki rapor, 2011 yılında Türkiye’deki çocukların yaşam hakkı ihlallerini görünür kılmayı hedefliyor. Amacımız Türkiye’de çocukların yaşam hakkı ihlaline uğramamaları için devletin, yükümlülüklerini bir an evvel yerine getirmesine katkıda bulunmak. Bu amacımızın gerçekleşmesi için ulusal ve uluslararası kamuoyunun konuyu sahiplenmesi ve sesini yükseltmesinin yaşamsal önem taşıdığını biliyoruz.

 

 

YÖNTEM

 

“Çocukların çocuk olma hakları her geçen gün daha fazla reddediliyor.
Dünya zengin çocuklara “’para” muamelesi yapıyor,

paranın davrandığı gibi davranmayı öğrensinler diye…

Dünya yoksul çocuklara “çöp” muamelesi yapıyor, çöpe dönüşsünler diye…
Orta sınıftakileri, yani ne zengin ne de yoksul olanları televizyona bağlıyor,

vakit henüz erkenken tutsak hayatlarını kader olarak bellesinler diye… 

Çocuk olmayı başaran çocuklar çok şanslı, çok büyülüler.”

 

Eduardo Galeano, “Tepetaklak: Tersine Dünya Okulu”

                                                                                       

Türkiye pek çok diğer konuda olduğu gibi insan hakları alanında da izleme ve raporlama yapabilmek için gerekli olan sistematik ve güvenilir veriye ulaşmanın çok zor olduğu bir ülke. Sistematik ve güvenilir veri eksikliği izleme ve raporlamayı zorlaştırıyor. İzleme ve raporlamanın eksikliği de insan hakları ihlallerine yol açan sorunu, sorunun sebeplerini ve boyutunu görünmez kıldığı için, çözümü geciktiriyor ya da imkansız kılıyor. Ancak bütün bu olumsuzluklara rağmen insan hakları ihlallerinin görünür kılınmasında eldeki kısıtlı veriler kullanılarak yazılacak raporlar önemini yine de koruyor.

 

İnsan hakları örgütleri için yerel ve yaygın basın kuruluşlarının haberleri, bu haberler ile ilgili yapılan derinlemesine incelemeler, kendilerine doğrudan ulaşan başvurular bu raporlarda temel kaynakları oluşturuyor. Elinizdeki rapor da aynı kısıtlı çerçeve içinden Türkiye’de Çocuğun Yaşama Hakkı ile ilgili resmi görünür kılmayı hedeflemektedir.

 

Türkiye’de Çocuğun Yaşama Hakkı – 2011 Raporu’ndaki veriler:

 

1-     Yaygın basın, internet gazetelerinden yapılan taramalar[2]

2-     Basın taraması ile haberdar olunan vaka ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için, vakanın meydana geldiği yerdeki yerel kaynaklardan edinilen bilgiler

3-     Türkiye’deki insan hakları örgütlerinin[3] yayımladıkları raporlar ve basın açıklamaları
kaynak alınarak derlenmiştir. Bunlar bir yandan kısıtlı ve yetersiz bir çerçeveyi işaret etse de diğer yandan gerçek durumun olandan çok daha vahim olduğuna da işaret etmektedir. Referans alınan basın haberlerinin yeterli bilgi içermemesi, basında fikri takip eksikliği vakaları değerlendirmeyi güçleştirmektedir. Basında yer alan vakalar ile ilgili başka kaynaklardan daha fazla bilgiye ulaşmak ise her vaka için mümkün olmamaktadır.

 

Raporun yazımı sırasında yaşam hakkı gibi çerçevesi oldukça geniş olan temel bir insan hakkının ele alınmasının çeşitli güçlükleri yaşanmıştır. Bu da raporun çerçevesini sınırlama zorunluluğu doğurmuştur. Bu sınırlama kesinlikle yaşam hakkının kapsamını daralatacak biçimde algılanmamalıdır.

 

Bu rapor, yaşam hakkı ile ilgili olarak, sınırlandırılmış bir çerçeve içinde, kısıtlı kaynaklardan ulaşılan bilginin derlendiği bir tablo sunmaktadır. Rapor, çocukların yaşam hakkı ihlalleri ile ilgili mevcut durum hakkında en az çizgisini çizmekte ve gerçek durumun bundan çok daha vahim olduğuna işaret etmektedir.

 

Raporun yazımında referans alınan çerçeve aşağıda belirtildiği gibidir. Raporun değerlendirilmesi bu çerçeve dikkate alınarak yapılmalıdır:

1-     Raporun kapsadığı tarih aralığı  1 Ocak 2011 – 31 Aralık 2011’dir.

 

2-     Raporda yer alan veriler ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri ile sınırlıdır. Aynı ya da benzer olaylarda yaralanan, sakat kalan çocuklar ile ilgili vakalar rapora dahil edilmemiştir. Örneğin “kafasına polis tarafından atılan gaz bombası isabet ederek ağır şekilde yaralanan çocuk” ile ilgili vaka rapor kapsamına alınmamıştır. Ancak örnek vakada da açıkça görüleceği üzere ölümle sonuçlanmasa da pek çok yaralanma vakası da doğrudan yaşam hakkı ihlalidir.

 

3-     Raporun referans aldığı çocuk tanımı Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına dair Sözleşme’nin tanımladığı ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda belirtildiği üzere 0-18 yaş arası bireylerdir.

 

4-     Doğum öncesi meydana gelen vakalar rapor kapsamına alınmamıştır. Zorla düşük, hamilelik sırasında meydana gelen olaylar vb. sebebi ile ölümler yaşam hakkı ihlali olmakla birlikte değerlendirme güçlüğü ve veri sıkıntısı sebebiyle rapor kapsamına dahil edilmemiştir.

 

5-     Kürt sorunuyla ilgili olarak devam eden silahlı çatışmalar ve operasyonlarda ölenler arasında örgüte katılmış çocukların da olabileceği düşünülmektedir. Ancak buna ilişkin veriler açık değildir. Bu nedenle raporun, Silahlı Çatışmalarda Yaşanan Yaşam Hakkı İhlalleri başlığı altındaki rakamlarının eksik olduğu ve gerçeği tam olarak yansıtmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.

 

6-     Rapor kapsamında yaşam hakkı ihlalleri iki başlık altında gruplanmıştır:

 

 

 

A – Devlet Eliyle Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri

(Devletin Negatif Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ortaya Çıkan

Yaşam Hakkı İhlalleri)

Bu başlık altında devletin yaşam hakkını ihlal etmeme yükümlüğünü yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri derlenmiştir. Bu kategorideki ihlaller aşağıdaki alt başlıklar altında sınıflandırılmıştır. Devlet kurumlarında ve/veya kamu personeli eliyle/ihmaliyle ortaya çıkan yaşam hakkı ihlalleri bu kapsamda değerlendirilmiştir.

-          Toplumsal Olaylar Sırasında Yaşanan Hak İhlalleri

-          Kara Mayınları ve Askeri Mühimmat Nedeniyle Hak İhlalleri

-          Silahlı Çatışmalarda Yaşam Hakkı İhlalleri

-          Yargısız İnfaz Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlalleri

-          Kamu Görevlilerinin İhmali Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri

 • Sağlık Hizmeti Alırken
 • Eğitim Hizmeti Alırken

B- Devlet Önlem Almadığı İçin Ortaya Çıkan Yaşam Hakkı İhlalleri

(Devletin Pozitif Yükümlülüğünü Yerine Getirmemesi Nedeniyle Ortaya Çıkan

Yaşam Hakkı İhlalleri)

Devletin düzenleme, denetleme vb. yollarla yaşam hakkının ihlalini engelleme yükümlülüğünü yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkan ve ölümle sonuçlanan yaşam hakkı ihlalleri aşağıdaki altbaşlıklarda ele alınmıştır.

-          Şiddet Sebebi ile Yaşam Hakkı İhlalleri

 • Aile İçi Şiddet
 • Çocuk Cinayetleri
 • Akran Şiddeti

-          Bireysel Silahlanma Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

-          İntihar Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

-          İhmal Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri

 • Trafik Kazaları
 • Ev Kazaları
 • Kentsel ve Kırsal Açık Alanda Yaşanan Olaylar (kanalizasyon çukuruna, su kuyusuna, göle düşme, ırmakta boğulma vb.)
 • Yangınlar
 • Soba Gazı Zehirlenmeleri
 • Besin Zehirlenmeleri
 • Elektrik Çarpmaları
 • Afetler
 • Diğer

 

TÜRKİYE’DE 2011 YILINDA GERÇEKLEŞEN ÇOCUĞUN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ TABLOSU

 


DEVLET ELİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

(DEVLETİN NEGATİF YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ)

 

 OLAY  SAYI
Toplumsal Olaylar Sırasında
Yaşam Hakkı İhlalleri
 3
Kara Mayını ve Askeri Mühimmat Nedeniyle Yaşam Hakkı İhlalleri  2
Silahlı Çatışmalarda Yaşam Hakkı İhlalleri  4
Yargısız İnfaz Nedeniyle
Yaşam Hakkı İhlalleri
 21
Kamu Görevlilerinin İhmali Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri 20
Sağlık Hizmeti Alırken Eğitim Hizmeti Alırken
15 5
TOPLAM 50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 DEVLET ÖNLEM ALMADIĞI İÇİN ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ(DEVLETİN POZİTİF YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜ YERİNE GETİRMEMESİ NEDENİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ)

 

 OLAY  SAYI
Şiddet Sebebiyle Yaşam Hakkı İhlalleri 58
Aile İçi Şiddet Akran Şiddeti Çocuk Cinayetleri
24 9 25
Bireysel Silahlanma Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri 20
İntihar Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri 12
İhmal Sonucu Yaşam Hakkı İhlalleri 675
Trafik Kazaları
177
Soba Gazı ve Şofben Zehirlenmeleri
32
Ev Kazaları
18
Kentsel ve Kırsal Açık Alanda
69
Yangınlar
38
Besin Zehirlenmeleri
5
Elektrik Çarpmaları
6
Afetler
325
Diğer
5
TOPLAM 765

 

BÖLÜM 1:

DEVLET ELİYLE ORTAYA ÇIKAN YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

 

1.1. TOPLUMSAL OLAYLARDA YAŞAMA HAKKI İHLALLERİ

Ömer Kestir (17)
20 Nisan günü Yüksek Seçim Kurulu’nun 18 Nisan 2011’de aldığı kararla Barış ve Demokrasi Partisi’nin (BDP) desteklediği Emek, Özgürlük, Demokrasi Bloğu’nun milletvekili adayı Hatip Dicle, Leyla Zana, Sebahat Tuncel, Ertuğrul Kürkçü ve Gültan Kışanak’ın da aralarında bulunduğu 12 kişinin başvurusunu eski mahkûmiyetleri gerekçe göstererek iptal etmesi nedeniyle Diyarbakır- Bismil’de düzenlenen protesto gösterileri sırasında polis ekiplerinin ateşli silahla müdahale etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Doğan Teyboğa (13)
24 Temmuz günü Şırnak’ın Silopi İlçesi’nde son dönemde Kürtlere yönelik saldırıları protesto etmek amacıyla düzenlenen bir protesto gösterisine müdahale eden polisin kullandığı gaz bombalarından birinin kafasına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Fırat İzgin (15)

Kürt soruna dikat çekmek amacıyla, “Ben şimdi bedenimi ateşe veriyorum ama unutulmasın ki bunu halkım için yapıyorum. Barışın sesi olmak istiyorum” diyerek, kendini yakarak yaşamına son verdi.

 

1.2. KARA MAYINLARI VE ASKERİ MÜHİMMAT

Baran Özyolcu (8)
18 Nisan günü Ağrı’da askeri bölge yakınında iki arkadaşıyla birlikte hayvan otlatırken, orduya ait başıboş bir bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Murat Polat (17)
5 Mayıs günü Van’ın Erciş İlçesi Yukarı Akçagedik Köyü’nde, hayvanlarını otlatmak için gittiği merada bulduğu patlayıcı cismin elinde patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

1.3. SİLAHLI ÇATIŞMALARDA YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Sultan Doğrul (6)
27 Eylül günü, Batman’da Emniyet Müdürlüğü’ne uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırının ardından çıkan çatışma sonucu yoldan geçerken annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

 

Hiranur Eraslan (4)
18 Ekim Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında daha önce yola döşenmiş mayının bir polis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Mihriban Eraslan (17)
2 Kasım günü Bitlis’in Güroymak İlçesi’nin yakınlarında 18 Ekim 2011’de daha önce yola döşenmiş mayının bir polis aracının geçişi sırasında patlaması sonucu beş polis memuru ile ikisi çocuk beş sivilin yaşamını yitirdiği olayda yaralanan Mihriban, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Veysel Belgin (16)
27 Aralık günü Bingöl’de 29 Ekim 2011’de kent merkezinde canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişinin üzerindeki patlayıcıları infilak ettirmesi sonucu canlı bomba olduğu iddia edilen bir kişi ve iki sivil yaşamını yitirmiş 21 kişi de yaralanmıştı. Yaralananlardan tedavisi Ankara’da bulunan Veysel, tedavisi sürerken yaşamını yitirdi.

 

1.4. YARGISIZ İNFAZ NEDENİYLE YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Mehmet Encü (15), Şervan Encü (16), Cemal Encü (16), Osman Encü (X), Şıvan Encü (14), Bilal Encü (15), Mahsum Encü (16), Salih Encü (17), Serhat Encü (17), Adem And (15), Savaş Encü (15), Çetin Encü (12), Bedran Encü (12), Aslan Encü (15), Erkan Encü (13), Orhan Encü (15), Fadıl Encü (16), Vedat Encü (16), Cihan Encü (16)
28 Aralık günü Şırnak’ın Qilaban (Uludere) İlçesi’nde bağlı Roboski (Ortası) Köyü’nde, Irak sınırına kaçakçılık yapmak için giden ve askerler tarafından belirli bir bölgeye yönlendirilen 19 çocuk Genelkurmay Başkanlığı’na bağlı savaş uçakları tarafından bombalanarak öldürüldüler.

 

28 Aralık 2011’de meydana gelen olayda resmi makamların iddiasına göre grubun örgüt üyesi sanılarak bombalandığı belirtilmektedir. Sadece bu iddia temel alındığında bu olay yargısız infazdır. Ancak insan hakları örgütleri tarafından bombalananların örgüt üyesi olmadığı, sivil olduklarının bilindiği tanık ifadelerine dayanılarak belirtilmektedir. Bu bilgiyle birlikte değerlendirildiğinde olay yargısız infazın ötesinde, bir katliama işaret etmektedir.

 

İşten Yılmaz (11)
30 Temmuz günü Van’ın Çaldıran ilçesinde, askerlerin açtığı ateş sonucunda bindiği atın korkması sonucunda yerde sürüklendi. Askerler tarafından 3 saat sonrasında hastaneye götürülürken yaşamını yitirdi.

 

 

 

 

 

 

 

Yaşananlarla ilgili Bianet’e açıklama yapan Van İHD Şube Sekreteri Sami Görendağ, hayatını kaybeden 11 yaşındaki Sami İştenyılmaz’ın babası ve iki görgü tanığı ile konuştuğunu söyledi. Görgü tanıklarının anlattığına göre, baba İştenyılmaz’ın Sarıçimen Köyü civarında ot topladıktan sonra birkaç ot balyasını ve kan kanseri olan oğlu Sami’yi ata yükleyerek köye doğru hareket ettiklerini söyleyen Görendağ, baba ve oğlun mazot kaçakçılarına karşı pusu kuran askerlerle karşılaştığını ifade etti.

Babanın askerlere üstüne basa basa oğlunun kan kanseri olduğunu ve atı korkutacak herhangi bir hareket yapmamalarını söylediğini belirten Görendağ, gelişmeleri şöyle aktardı:

“Komutan, elindeki sopayla balyaların altında mazot olduğu düşüncesiyle balyalara vurmaya başlamış. Ancak balyaların altından mazot falan çıkmamış. Görgü tanıkları, bu sırada askerlerin havaya ateş ettiğini söylüyor. Bunun üstüne paniğe kapılan at şaha kalkıp çocuğu 150 metre boyunca sürüklemiş. Çocuk baygın halde yerde yatmasına rağmen askerler beş dakika mesafedeki araçlarıyla çocuğu hastaneye götürmemişler. Çocuğun babası çocuğu hastaneye götürmek için komutana yalvarmasına rağmen komutan, ‘Beni ilgilendirmez’ demiş. Çocuk sonra olaydan üç saat sonra, hastaneye götürülürken ölmüş.”

 

Gökhan Çetintaş (16)
19 Temmuz günü Samsun’un Havza İlçesi’nde kolluk kuvvetlerinin, HPG militanı oldukları iddiasıyla ve “Dur” ihtarına uymadıkları gerekçesiyle iki kişiye açtıkları ateş sonucu yaşamını yitirdi.

1.5. KAMU GÖREVLİLERİNİN İHMALİ SEBEBİYLE

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ


1.5.1. SAĞLIK HİZMETİ ALIRKEN

Kübra Bakırcı (2,5 ay)

18 Ocak günü Samsun’da rahatsızlanması sonucu hastaneye kaldırılan bebek yaşamını yitirdi. Ölüm nedeni beslenme yetersizliği olarak belirtildi. 2,5 aylık bebeğinin ölümünün besin yetersizliğinden kaynaklandığı bildirildi.

 

Zeynep Devecioğlu ( 7)
14 Şubat günü  Konya’da, kalp yetmezliği teşhisi konulduktan bir süre sonra yaşamını yitirdi.

 

Bilal Arı (9 ay)
23 Şubat günü Hatay’ın Hassa ilçesinde, acile gittiği hastanede kimliği yanında olmadığı için müdahale edilmeyerek eve geri dönerken, tüm hayati fonksiyonları durarak, yaşamını yitirdi.

 

Mehmet Çelikkol (12)
Artvin’den Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle sevk edildiği hastanede yaşamını yitirdi.

 

Ebubekir Akbulut (16)

28 Mart günü Kayseri’de dişini çektirmesinin ardından, doktorun önerdiği ilaçları kullandıktan hemen sonra, vücudunda çıkan kızarıklık ve yüksek ateşe bağlı rahatsızlıkların ardından 15 gün hastanede tedavi gördükten sonra yaşamını yitirdi. Aile çocuklarının hastaneye yattıktan sonra sağlık durumunun kötüye gittiğini ve ikinci hafta sonunda öldüğünü söylüyor. Aile durumun açıklığa kavuşturulması için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

 

Adem Kus (10)
14 Nisan günü Rize’de, futbol antrenmanı yaparken kalp krizi geçirerek  yaşamını yitirdi.

Alihan Lü (16)
4 Mayıs günü İzmir’in Selçuk İlçesi’nde geçirdiği motosiklet kazası sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldıktan 12 gün sonra tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Oğullarının ambulans helikopterle hastaneye sevkinden 14 saat sonra ameliyata alındığını, gecikildiğini ileri süren ailesi, ölümünden doktorları sorumlu tuttu. Hastane yetkilileri ise yapılması gerekenin yapıldığını belirterek iddiaları reddetti.

 

Taha Sosyal (9)
6 Temmuz günü Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde obezite sorunu olan 140 kilogram ağırlığındaki Taha yatağında ölü bulundu.
Meral Çabuk (17)
3 Temmuz günü Samsun’da Akdeniz anemisi hastası çocuk, düzenli olarak kullandığı penisilin iğnesi için gittiği hastanede enjeksiyon sırasında yaşamını yitirdi.
Nilay Tuncer (10)
28 Eylül günü Niğde’de karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürülerek yapılan muayene ve çekilen filmlerin ardından ‘bir şeyi yok’ denilerek eve gönderilen Nilay,  6 gün sonra yaşamını yitirdi.


Pusat Kaya (4)
9 Eylül günü Bursa’da doğuştan kulakları kafatasına yapışık olan çocuk,  özel hastanede yapılan ameliyat sırasında yaşamını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

 

Ece Altıntaş (14)
5 Ekim günü İzmir Karşıyaka’da, geri manevra yapan bir aracın kaldırıma çıkan otomobilin çarpması sonucunda üç hastane dolaşan ve üç kez kalbi duran Ece, ameliyata alındığı sırada yaşamını kaybetti.

 

Aile, “Ece’ye hastanelerden birisinde müdahale edemediler, diğerinde ise ‘doktor yok’ dediler ve gönderdiler” diyerek hukuk mücadelesi başlatacaklarını belirttiler.

 

Öznur Ürgün (12)
22 Kasım günü Van’da, deprem sonrasında ailesiyle birlikte çadırda kalan Öznur, ishal ve su kaybı nedeniyle yaşamını yitirdi.

 

Yusuf Tavukçu (2 ay)
6 Kasım günü Zonguldak’ta, Eylül ayında doğan ve trombosit eksikliği teşhisi konulan bebek, yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken beslenmesi için verilen mamanın akciğerlerine kaçması ve nefessiz kalması nedeniyle yaşamını yitirdi. Baba Olcay Tavukçu, Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı’na hastane yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu.

 

Cennet Yılmaz (11)
12 Aralık günü,  Denizli’de ailesi tarafından götürüldüğü hastanede önce ‘faranjit’ tehşisi konulduktan sonra, bir hafta sonra acil olarak götürüldüğü diğer hastanede, menenjit olduğu anlaşıldı. Yoğun bakıma alınmasına rağmen kurtarılamadı.

 

1.5.2. EĞİTİM HİZMETİ ALIRKEN

İlker Parlak (13)

15 Ocak günü İzmir’in Seferihisar ilçesindeki yatılı bölge ilköğretim okulu öğrencisi teneffüste kalp krizi geçirerek yaşamını kaybetti.

 

Mehmet Ali Yavuz (4)
21 Nisan günü İzmir’in Menemen İlçesi’ndeki okulunun bahçesinin önünde, oynarken raydan çıkan demir okul kapısının düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Anıl Karagöz (12)
5 Nisan günü Ankara’da, iddiaya göre, açık olan sınıf penceresinin önünde ayakkabısını bağlamaya çalışırken, dengesini kaybedip 4. kattan aşağı düşerek yaşamını yitirdi. Anıl’ın okul arkadaşları ise arkadaşlarının sınıfta top oynadığını ve Karagöz’ün topu yakalamak isterken camdan düştüğünü belirtti.

Songül Yaldız (7)
26 Mayıs günü Muş’ta, teneffüste oynadığı sırada kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Furkan Üzümcü (17)
27 Aralık günü Sakarya’da, meslek lisesindeki atölye dersinde, öğrenciler için hazırlanmış olan panoda, ödev gereği hazırladığı devreler ile bir motoru çalıştırdıktan ve sunumu yaptıktan sonra, devreleri söktüğü sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

 

 

 

 

 

BÖLÜM 2.

DEVLET ÖNLEM ALMADIĞI İÇİN ORTAYA ÇIKAN

YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

 

2.1. ŞİDDET SEBEBİYLE YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

 

2.1.1. AİLE İÇİ ŞİDDET

Aleyna Seçkin (11)
20 Ocak günü babası tarafından boğazı kesilerek yaşamını yitirdi.


X. E. ( 1 gün)

14 Ocak günü Tekirdağ’da bir yıl önce tecavüze uğradığını belirten annesi tarafından boğularak öldürüldü.


Sudenaz Kırdak (6 ay)

13 Ocak günü İstanbul Bağcılar’da, daha önceden kızını darp ettiği iddiasıyla gözaltına alınan ancak serbest bırakılan babası tarafından kafasına biberonla vurularak öldürüldü.

 

M.H. (2)

08 Ocak günü Kayseri’de, bunalım geçirdiği iddia edilen annesinin, inşaatın 6. katından atması sonucunda yaşamını kaybetti.

 

Fırat Sezer (9)
28 Mart günü İstanbul’da  nüfusa kayıtlı olmayan Fırat, üvey annesi ve anneannesi tarafından bıçakla parçalanarak öldürüldü.

 

İremsu Gümüş (2)
21 Mart günü Antalya’da ”Banyoda kaydı, düştü” denilerek bakıcısı tarafından hastaneye getirilen kız çocuğu beş gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Doktorlar çocuğun darp edildiğini belirttiler. Aile bakıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu. Bakıcısı taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan mahkemeye sevk edildi.

 

Doğukan Sırtıkırmızı (13)
14 Nisan günü İzmir’in Menemen ilçesinde, aralarında husumet bulunan akrabası tarafından pompalı tüfekle ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi.

Melisa Aksoy (14) – Melike Aksoy (8) – Kader Aksoy (8)
5 Mayıs günü Gaziantep’te, anneleriyle birlikte babaları tarafından öldürüldü.

 

Nebahat Karakaya (15)
7 Mayıs günü Elazığ’ın Kovancılar İlçesi’nde evlenme teklifini kabul etmediği akrabası tarafından babasıyla birlikte öldürüldü.

 

Ayhan Onanç (13)
27 Haziran günü Kırıkkale’deki evlerine yengesinin ailesi tarafından, av tüfekleriyle yapılan saldırıda, babası ve babasının arkadaşıyla birlikte yaşamını yitirdi.

 

Fırat Perker (3)
1 Haziran günü Konya’da annesi tarafından, başına tahtayla vurularak öldürüldü.

Gizem Güneş (14) – Sena Güneş (5) – Miraç Efe Güneş (3)
24 Eylül günü cinnet geçirdiği belirtilen polis babasının, kurşunlarıyla yaşamlarını yitirdiler.

A.F.A (14)
15 Eylül günü Uşak’ta, polis babası tarafından tabancayla vurarak öldürüldü.

 

Y.Y. (15)
12 Ekim günü Kahramanmaraş’ta babası tarafından öldürüldü.

 

Asya Vecdi (7) – Yahya Vecdi (6)

25 Kasım günü İzmir Buca’da, psikolojik rahatsızlığı bulunduğu ileri sürülen anneleri tarafından bıçaklanarak ve balkondan aşağıya atılarak yaşamlarını yitirdiler.


Muhammed Ç. (3) – Sultan Ç (5 ay) – İbrahim Ç. (5 ay)

20 Kasım günü Diyarbakır’ın Hani ilçesinde, babaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüler.

 

Hülya Ş. (3)
29 Aralık günü üvey annesi ve babası tarafından dövülerek öldürüldü.

 

2.1.2. AKRAN ŞİDDETİ
Erdal Adak (14)

18 Ocak günü Konya’nın Selçuklu ilçesinde bir internet kafe önünde çıkan tartışma sonucunda başından bıçaklanarak yaşamını kaybetti.

 

Burhan Kodak (13)
19 Mart günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, top oynarken üç arkadaşıyla arasında çıkan kavgada arkadaşları tarafından, başına aldığı sopa darbesiyle kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Taha Burak Ünsal (15)
16 Mayıs günü Eskişehir’de arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Fatma Demir (5)
17 Mayıs günü Gaziantep’te, 16 yaşındaki V.Y. tarafından öldürüldü.

 

Muhammet Kaya (10)

7 Haziran günü Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde, 12 yaşındaki  arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

 

F.M. (16)
27 Ağustos günü Bursa’nın Yıldırım ilçesinde, iki grup genç arasında çıkan kavgada bıçaklanarak öldürüldü.

 

Seray Bük (16)
16 Ağustos günü İzmir’in Tire ilçesinde, eski erkek arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vurularak yaşamını yitirdi.

 

Can Gazi Karyemez (16)
5 Eylül günü Eskişehir’de bir genç tartıştığı kişiler tarafından öldürüldü.

 

Baran Kuy (16)
2 Kasım günü Erzurum Karayazı’da öğrenciler arasında yaşanan bıçaklı kavgada yaşamını yitirdi.

 

 

2.1.3. ÇOCUK CİNAYETLERİ

Batuhan Alan (3 ay)
12 Ocak günü Yozgat’ın Sorgun ilçesinde annesi ile birlikte evlerinde ölü bulundu.

 

Elif Yıldız (10)
2 Ocak günü Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, miras yüzünden, amcaları tarafından anne babası ve ablasıyla birlikte öldürüldü

 

Hasret Karakoş (8)

17 Şubat günü Edirne’nin Havsa ilçesine bağlı Şerbettar Köyü’nde diri diri toprağa gömülerek öldürüldü.

 

Bilal Ay  (15)
25 Şubat günü Mardin’in Nusaybin ilçesinde bıçaklanarak öldürüldü.


C.İ. (14)
21 Şubat günü bir hafta önce kaybolan C.İ.’nin öldürüldüğü anlaşıldı.

 

Ahmet Karakaya (13)

31 Mart günü Sivas’ta eniştesi tarafından önce kaçırıldı, ardından derede boğularak öldürüldü.

XX (0)
13 Mart günü İstanbul Pendik’te bir çöp konteynırının içinde yeni doğmuş kız çocuğu cesedi bulundu.

Ahmet Tuna Tekin (8) – Dilruba Tekin (6) – Türkan Ay  (11)
27 Mart günü Ramazan Bayramı’nda Kayseri’de şeker toplamak için evlerinden çıkan ve kaybolan 3 çocuğun cesetlerine ulaşıldı. Çocukların aynı mahallede yaşayan bir kişi tarafından öldürüldüğü belirtildi.

 

Ahmet Karakaya (13)
1 Nisan günü Sivas’ta ablasının ayrılmak istediği kocası tarafından önce kaçırıldı ardından öldürüldü.

 

Halil Gök (16)
27 Nisan günü Giresun’un Tirebolu ilçesinde başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili olarak bir akrabası, Gök’ü yeğenini taciz ettiği için öldürdüğünü belirtti.

Hakan Aydaş (17)
İstanbul Çekmeköy’de bindiği taksinin şoförü tarafından, küfür ettiği gerekçesiyle bıçaklanarak öldürüldü.

Elif Y. (13)
11 Haziran günü Sultanbeyli’de, annesinin eski erkek arkadaşı tarafından annesiyle birlikte öldürüldü.

 

E.K. (15)
11 Temmuz günü Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Yeşilova köyü Gökçetaş mezrasında  evinin tavanına asılı halde ölü bulundu.

 

Gamze Dikgöz (16)
14 Temmuz günü Gaziosmanpaşa’da, yaz aylarında oğluna bakıcılık yaptığı dayısının evinde bıçaklanarak öldürüldü.
Zekiye Çoban (12) – Arzu Çoban (17)
29 Ağustos günü Uşak’ta dört gündür kayıp olan kız kardeşler öldürülmüş olarak bulundu.


Rojin Şen (1,5)

17 Ağustos günü Muş’ta kaçırıldığı belirtilen bebeğin cesedi bulundu.

 

Fatih Yazar (17)

17 Ağustos günü Erzurum’un İspir ilçesinde, eski ve yeni muhtar arasında çıkan su deposu tartışmasında eski muhtarın oğlu, karşı tarafın açtığı ateş sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Gökhan Yılmaz (16)
25 Eylül günü İzmir Karabağlar’da, sigara isteyen kişilerin bıçaklı saldırısı sonucunda yaşamını kaybetti.
Emre Işık (12)
23 Eylül günü Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde, parkta başına baltayla vurularak öldürüldü.

 

A.Y. (4)
20 Eylül günü Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine kaybolan çocuk ölü bulundu.

 

Yaanis Mellersh (8) ve Mira Mellersh (6)
23 Kasım günü Aydın’ın Söke ilçesinde, intihar eden anneleri tarafından, öldürüldüler.

 

2.2. BİREYSEL SİLAHLANMA SONUCU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

H.Y. (2 )

10 Ocak günü Aydın’da, 8 yaşındaki abisi tarafından, oynadığı tüfeğin ateş alması sonucunda yaşamını yitirdi.


Alperen Karao
ğlu (14)
15 Şubat günü Ankara’nın Beypazarı İlçesi’nde, babasının iki arkadaşıyla birlikte gittiği avda kazayla vurularak yaşamını yitirdi.

 

Sevda Sürmeli (17)
15 Şubat günü Kars’ta bir kişinin av tüfeğiyle lise önünde rastgele ateş etmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Ali Çınar (12)
6 Nisan günü Ankara’nın Güdül ilçesinde, ikiz kardeşiyle babalarının silahlarıyla oynarken, ikiz kardeşinin kuru sıkı sandığı silahın ateş alması sonucu yaşamını kaybetti.

 

Mehmet Y. (12)
2 Nisan günü Yozgat’ta kardeşiyle birlikte dedesine ait av tüfeği ile oynarken tüfeğin aniden ateş alması sonucunda kafasından vurularak yaşamını yitirdi.

Ali Ç. (12)
5 Mayıs günü Ankara’nın Güdül ilçesinde kardeşiyle birlikte, babalarına ait ruhsatsız silahla oynarken  kardeşi tarafından öldürüldü.

Dilara Taşkaya (13)
25 Mayıs günü Konya’nın Beyşehir ilçesinde, erkek arkadaşının oynadığı av tüfeğinden çıkan saçmalarla başından vurularak yaşamını yitirdi.

Firdevs Ateşli (7)
12 Haziran günü Hatay’ın İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi’nde, iki araç sürücüsünün kavgasının pompalı tüfekli silahlı çatışmaya dönüşmesi sonucunda, şahısların silahından çıkan bir kurşunun isabet etmesiyle yaşamını yitirdi.

 

Nurullah Koşapınar (10)
11 Haziran günü Erzurum’da, babasına ait ruhsatsız av tüfeğini arkadaşına gösterirken, arkadaşını kafasından vurarak öldürdü.
Ufuk Karaman (8)
10 Haziran günü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde, bir düğünde açılan rastgele ateş sonucu yaşamını yitirdi.

 

Murat Ramazan Karagöz (12)
24 Temmuz Kırıkkale’nin Hacılar beldesinde, düğünde havaya ateş açılması sonucu yaşamını yitirdi. Ölüme yol açan kurşunun kimin tabancasından çıktığı belirlenemedi.

 

Yıldız D. (17)

4 Temmuz günü Mardin’in Mazıdağı ilçesinde evlerine giren yılanı öldürmek isterken 13 yaşındaki kardeşinin kullandığı av tüfeğiyle yaşamını yitirdi.

 

H.Ö. (11)
12 Ağustos günü Van’ın Özalp ilçesine bağlı bir köyde, 6 yaşındaki kardeşinin, babasına ait av tüfeğiyle oynarken tüfeğin ateş alması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Enes Kacar (12)
24 Eylül günü Kırıkkale’de düzenlenen kına gecesinde havaya ateş açılması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Samet Baş (12)
12 Eylül günü Sakarya’nın Adapazarı merkez ilçesinde, komşularının kına gecesine katıldığı sırada,  maganda kurşunuyla yaşamını yitirdi.

 

Mustafa Memiş (12)
14 Ekim günü Niğde merkeze bağlı Ağcaşar köyünde, arkadaşının evinde silahla oynarken yanlışlıkla kendini vurdu.

 

Kazım İnceman (17) – Ekrem İnceman (17)
25 Ekim günü İzmir’in Buca ilçesinde, pompalı tüfekle otobüs durağında oturan gençlerin üzerine rastgele ateş eden bir kişi tarafından öldürüldüler.

 

Burak D. (11)

10 Kasım günü Karabük’te 3,5 yaşındaki kardeşinin oynadığı iddia edilen av tüfeğinin ateş alması sonucu yaşamını yitirdi.

 

Miray A. (7)
29 Aralık günü, Bartın’da, 5 yaşındaki kardeşinin oynadığı iddia edilen av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybetti.

 

2.3. İNTİHAR SONUCU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

Bahar Akbulut (10)
28 Mart günü Van’ın Gürpınar ilçesi Yolaşan köyünde kendini iple tavana asarak intihar ettiği iddia edildi.

 

M.Ç. (15)
19 Nisan günü Şanlıurfa’da okulunun üçüncü katından atlayarak intihar etti.

 

Müjde Adıgüzelin (17)
11 Mayıs günü İzmir’de kayıp olduğu belirtildikten sonra intihar ettiği ortaya çıktı.

 

Belkıs Demirtaş (13)
12 Mayıs günü Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde av tüfeğiyle intihar etti.

 

Tuğba Gül Ateş (16) – Hüseyin Akdoğan (17)

13 Mayıs günü Mersin’de birlikte ölü olarak bulundular. Soruşturmada intihar şüphesi ağırlık kazandı.

Nurullah Özçelik (17)
19 Mayıs günü Malatya’da, yaşamını yitirdi. İntihar ettiği iddia edildi.

Merve Temizkan (16)
23 Mayıs günü Adana’nın Kozan İlçesi’nde intihar etti.

 

Ayşe D. (13)
25 Mayıs günü Manisa’da intihar etti.

 

Aleyna D. (8)
4 Haziran günü İzmir’in Menderes ilçesinde, evlerinin bahçesindeki demire eşarpla asılı bulundu.
Doğan Bayram (17)
3 Temmuz günü Kocaeli’nin Bayraktar Köyü’nde, babasının tüfeği ile kalbine ateş ederek intihar etti.

 

Selim Gürsul (13)
30 Haziran günü Elazığ’ın Baskil ilçesinde, arkadaşlarına ‘intiharı’ göstermek isterken ipte asılı kalarak yaşamını yitirdi.

 

2.4. İHMAL SONUCU YAŞAM HAKKI İHLALLERİ

 

2.4.1. TRAFİK KAZALARI

Salih Çetin (1,5)

11 Ocak günü Niğde’de tren yolundan geçmek isteyen annesiyle birlikte, içinde bulunduğu bebek arabasının raylara takılması sonucu trenin altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Kadir Şahin (4)
10 Ocak günü Manisa’nın Ahmetli ilçesinde, tarladan motosikletle eve dönen babasıyla birlikte otomobilin çarpması sonucu yaşamını kaybetti.


Berkay İnan (8)

10 Ocak günü İzmir’in Bayraklı ilçesinde, elektrik direği dikimi sırasında kontrolden çıkarak rampa aşağı sürüklenen kamyon, içinde bulunduğu ve park halinde duran otomobili ezmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

 

 

 

Hülya Eroğlu (14)

19 Ocak günü İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, kanal temizleme aracının çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

                          

Hamdullah Reis

14 Ocak günü Rize’de okul servis minibüsünün arkasında durduğunun görülmemesi sonucunda aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Cemre Bayam (6)

30 Ocak günü Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.


Şeyma Gökçealp (12)

29 Ocak günü Kayseri-Niğde karayolunda meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.


Evin Çakar (15)- Memduh Ekinci (17)-Yahya Eyebe (15) – Hüseyin Eyebe (17)

26 Ocak günü Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, tarım işçiliği yapan çocuklar, kendilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucunda yaşamlarını yitirdi.

 

Gülhan Feleknaz Car (3)

25 Ocak günü Osmaniye’de yol kenarında oynadığı sırada minibüs çarparak yaşamını yitirdi.

 

Ümitcan Akagündüz (14)- Fatma Yıldırım (16)

11 Ocak günü Trabzon’un Vakfıkebir ilçesinde içinde bulundukları otomobilin devrilmesi sonucunda  yaşamlarını kaybettiler.

 

 

Ergün Eker (15)
09 Ocak günü Van’da yolun karşı tarafında bekleyen babasının yanına gitmek üzere hareketlendiğinde minibüsün çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

 

Furkan Kaya ( 15) – Elif Kaya (9)

3 Şubat günü Düzce’de, yan yolda bisiklet sürerken otomobilin çarpması sonucu hayatlarını kaybettiler.
Selin Su Çiner (3)
10 Şubat günü Aydın’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpması üzerine hayatını kaybetti.

 

Deniz Koçyiğit (15)
13 Şubat  günü Düzce’de, okul harçlığını çıkarabilmek için pişmaniye sattığı TEM Otoyolu’nun Kaynaşlı gişelerinde yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

 

Nur Banu Aksu (2)
13 Şubat günü Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

 

Havva Nur Timuçin (9)
18 Şubat günü Muğla’nın Bodrum ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarparak yaşamını yitirdi.

 

Selçuk Karakuş (8)
21 Şubat günü Aydın’ın Nazilli ilçesinde bisikletiyle hemzemin geçitten karşıya geçmeye çalışırken trenin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Emin Girgin (17)
23 Şubat günü İzmir’in Bergama ilçesinde, geçirdiğini gizlediği motosiklet kazasının ardından ayakta tedavi edildi ancak yeniden rahatsızlanınca kaldırıldığı hastanede ertesi gün yaşamını kaybetti.

 

Mustafa Demir (6)
26 Şubat günü Mersin’in Tarsus ilçesinde, bulvardan yolun karşısında geçmek isterken otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Hüseyin Hakkim (17) – Enes Hakkim (6)
08 Mart günü Ankara’nın Polatlı ilçesine bağlı Kıranharmanı köyünde içinde bulunduğu aracın Porsuk çayına düşmesi sonucunda yaşamlarını yitirdiler.

 

Mehmet Atasoy (3)
14 Mart günü Aksaray’da yola aniden çıkınca otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Zeynep Beyaz (2)
18 Mart günü Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Emirhan G. (4)

20 Mart günü Antalya’da otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi. Otomobili 16 yaşındaki S.G.’nin kullandığı iddia edildi


Halis Erkan Er (8)
8 Mart günü Antalya’nın Alanya İlçesi’nde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

 

M.K. (4)

31 Mart günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde, geri manevra yapan okul servisi sokakta oynadığı sırada çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.
Belinay Şahin (10)
18 Nisan günü Tokat’ta gerçekleşen trafik kazasında annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

 

Ömer Kestir (12)
18 Nisan günü Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde, köpekten kaçarken otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Burak Can Yaz (10)
10 Nisan günü Muğla’nın Bodrum ilçesinde, babasıyla motosikletle su taşımadan gelirken, beton kamyonuyla çarpışarak yaşamını yitirdi.

 

Mustafa Uğurlu
9 Mayıs günü Kırklareli’nde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Emine Seda İmamoğlu (10)
10 Mayıs günü Ankara Kızılcahamam’da meydana gelen trafik kazasında annesi ile birlikte yaşamını yitirdi.

 

Haydar Alaçam (16)
Osmaniye’nin Toprakkale ilçesinde, amcasının oğlunun kullandığı motosikletle okula giderken,  motosikletin tırla çarpışması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Uğur Altınkıran (16) – Samet Yıldırım (12)

Elazığ’da kamyonetin, birlikte kullandıkları bisiklete çarpması sonucu yaşamlarını yitirdiler.

 

Esma Ünen (3)
26 Mayıs günü Adana’da minibüs çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ş.Ş.O (2)
A.Y.’nin 31 Mayıs günü Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, 3 yaşındaki kuzeni A.Y’nin içinde oynadığı pikabın el frenini indirmesi sonucunda, yaşamını yitirdi.

 

Kıymet Elduran (12)
30 Haziran günü Bursa’da, bir alışveriş merkezinde çanta çaldığı iddia edildiği için kaçmak isterken aniden çıktığı yolda otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kardelen Çetinkaya (8)
30 Haziran günü Bursa’nın Yenişehir ilçesine bağlı Kozdere köyünde 12 ve 13 yaşındaki akrabalarıyla birlikte bindiği motosikletin şarampole devrilmesi sonucunda yaşamını yitirdi.
Ömer Çakır (17)
29 Haziran günü Gaziantep’in Araban ilçesinde, kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Muzaffer Saygan (7)
26 Haziran günü Çanakkale’nin Bayramiç ilçesinde, babasının evinde, yalnız kaldığı sırada çıkan yangın sonucunda yaşamını yitirdi.
Mustafa Yılmazer (16)
27 Haziran günü Konya’da içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirid.

 


Meriç Alp Tomar (6) -  Mikal Efe Tomar ( 6 ay)
22 Haziran günü Sakarya’nın Erenler ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, içinde bulundukları diyaliz hastalarını taşıyan servis aracının tır ile çarpışması sonucunda yaşamlarını yitirdi.
Mümin Tutar (4)
21 Haziran günü anne ve babasıyla birlikte bindiği bisikletin aşırı hızla giden aracın altında kalması sonucunda, babasıyla birlikte yaşamını yitirdi.
Furkan Kaba (12)
21 Haziran günü Erzurum’un Tortum ilçesinde içinde bulunduğu otomobilin dereye uçması sonucu yaşamını yitirdi.
Can Gölge (7)
19 Haziran günü Adana’da otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi

 

Serhat Alagöz (14)

18 Haziran günü İzmir’in Bornova ilçesinde, karşıdan karşıya geçmeye çalıştığı sırada, kendisine otomobil çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.

 

Baran Özdemir (6)
16 Haziran günü Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Yusuf Karataş (13)
16 Haziran Sakarya’nın Pamukova ilçesinde, kullandığı traktörle uçuruma yuvarlanarak yaşamını yitirdi.

 

Furkan Demir (12)
16 Haziran günü Elazığ’ın Kovancılar ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Sudenaz Tahiroğlu (4)
15 Haziran günü Rize’nin Kalkandere ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdi.


Ömer Güneş (6)
13 Haziran günü Gümüşhane’nin Kelkit ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Barış Okan (3) – Savaş Okan (6)
12 Haziran günü Antalya’da, içinde bulundukları kamyonettin devrilmesi sonucunda yaşamlarını yitirdiler.

 

M.A. (2)
11 Haziran günü Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde, geri manevra yapan otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Egemen Kozak (1)
11 Haziran günü Muğla merkeze bağlı Yaylasöğüt köyünde bir kamyon, iki minibüs ve bir otomobilin karıştığı zincirleme kazada yaşamını yitirdi.

 

Sinem Altıntaş (10)
3 Haziran günü İzmir’de, babasının kullandığı hareket halindeki kamyonun kasasına binmeye çalışırken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.

 

Recep Can İslamoğlu (10)
18 Haziran günü, Rize’nin Gündoğdu beldesinde yolun karşısına geçmeye çalışrken otomobil çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.
Necibe Çabuk (14)
18 Haziran günü Van’ın Gürpınar ilçesinde, bindiği öğrenci servisinin şarampole yuvarlanması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Kaan Yaren (15)
9 Haziran günü Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli beldesinde, arkadaşıyla birlikte kullandığı motosiklete otomobil çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

Recep Tayyip Uçar (7)-  Doğukan Güral (7)
1 Haziran günü Erzurum’un Tortum ilçesinde, servis aracının çarptığı öğrencilerden ikisi yaşamını kaybetti.


Şenol Muslu (15)

31 Temmuz günü Sakarya’da, okul teneffüsünde babasından harçlık aldıktan sonra okula dönerken otomobil çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

 

Açelya Güngör (7) – Latif Güngör (13)
29 Temmuz günü Ankara’da otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu yaşamlarını yitirdiler.

Umut Maviçiçek (2)
30 Temmuz günü kayıp olduğu ilanı verildikten kısa bir süre sonra karton kutuların arasında ezilmiş olarak bulundu.  Yapılan soruşturma sonucunda bir kamyonun çarptığı tespit edildi.

Meslina Tezcan (2)

31 Temmuz günü Rize’nin İyidere ilçesinde, annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

 

İsmail Sütçü (5)

30 Temmuz günü Antalya’nın Alanya ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdiler.
Muhammet Bilal Battal (6)
30 Temmuz günü Bayburt’ta içinde bulunduğu otomobille traktörün çarpıştığı trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Esmanur Yıldırım (2)
28 Temmuz günü Sakarya’nın Hendek ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilin bariyerlere çarparak takla atması sonucu yaşamını yitirdi.
Turan Uzun (13)
26 Temmuz günü Karabük’te meydana gelen trafik kazasında annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

 

Ahmet Ateş (5)
25 Temmuz günü Şanlıurfa’da yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

Gözde Yağmur Yalçınkaya (12)
24 Temmuz günü Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Onur Özbay (12)
23 Temmuz günü Çorum’un Sungurlu ilçesinde ailesiyle birlikte içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi


Serkan Karaca (7)
22 Temmuz gün Rize’nin Pazar ilçesinde bağlı Güneysu köyünde, akrabasının kullandığı otomobilin manevra yapması sonucunda yaşamını yitirdi.
Mustafa Burak Yücel (8) – Enes Yücel (10)

21 Temmuzda Eskişehir’in Mihallıçcık ilçesi Çalkaya köyünde, içinde bulunduğu minibüsün şarampole devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Muhammed Eren Kavuk (4 ay)

19 Temmuz günü Erzincan’da, içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucunda yaşamını yitirdi.

Barış Akşit (17)
17 Temmuz günü İstanbul Kadıköy’de içinde bulunduğu otomobilin, manevra yaptığı sırada dereye düşmesi sonucunda yaşamını kaybetti.

 

Merve Beşoluk (9)
16 Temmuz günü Tuzla’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Bilge Sönmez (3)
13 Temmuz günü Eskişehir’de, çevre yolunda annesinin kucağında karşıya geçerken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

 

Derya Deniz Avcı (9) – Kerem Avcı (4)
13 Temmuz günü Mersin’de,  içinde bulunduğu bir otomobilin orta refüjdeki ağaca çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

 

Rabia Dora (13) – Dursun Can Dora (11)
13 Temmuz günü Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda içinde bulundukları kamyonetin lastiğinin patlaması sonucu bariyerlere çarparak yaşamlarını yitirdiler.

 

Furkan Kargın (7)
11 Temmuz günü Antalya’nın Alanya ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan ve 51 gündür tedavi edilen çocuk yaşamını yitirdi.

 

Havva Betül Kitapçı (5)
11 Temmuz günü Trabzon’da meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Yağmur Bozkurt (6)

9 Temmuz günü Ardahan’da, içinde bulundukları kamyonetin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

 

Hüseyin Güçlü (8)
7 Temmuz günü Burdur’un Karamanlı ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.
Ali Işıl (13) – Yakup Atik (12)
6 Temmuz günü Bakırköy’de raylardan geçerken fark etmedikleri trenin çarpması sonucunda yaşamlarını yitirdiler.
Küçükbekir (17)
5 Temmuz günü Samsun’un Terme’de ehliyetsiz kullandığı otomobilin refüje devrilmesi sonucunda arkadaşlarıyla birlikte yaşamını yitirdi.
Samet Demir (17)
5 Temmuz günü Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı Ümitalan köyünde meydana gelen kazada, şarampole yuvarlanan traktörün altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Eyüp Arslan (3)
5 Temmuz günü  Erzurum’un Karayazı ilçesinde, arkasında oynadığı süt kamyonunun altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Sinan Kaya (16) – Veysel Kaya (8) – Pınar Kaya (7)

4 Temmuz günü Siirt’te duble yol çalışmasının yapıldığı Kurtalan yolu üzerinde,  virajı alamayan otomobilin, polis panzeriyle çarpışması sonucunda yaşamlarını yitirdiler

 

Rodi Demir (1)

4 Temmuz günü Antalya’nın Döşemealtı ilçesinde,  kontrolsüz kavşakta iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada annesiyle birlikte yaşamını kaybetti.

 

Ahmet Berat Şahin (7)

4 Temmuz günü Bursa-İstanbul karayolunda medya gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Taner Sarmaz (8)
30 Ağustos günü Kütahya’nın Hisarcık ilçesine bağlı Hasanlar beldesinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucu yaşamını kaybetti.

 

Erol Yörü (17) – Gürcan Bayraktar (17)
30 Ağustos günü Bursa’nın Karacabey ilçesinde, iki arkadaş, bindikleri motosiklete kamyon çarpması sonucunda yaşamını yitirdiler.

 

Muhammet Gürpınar (11)
29 Ağustos günü Trabzon’un Akçaabat ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

İbrahim Önay (1)
29 Ağustos günü Eskişehir’de minibüsün altına kaçan topunu almaya çalışırken minibüsün hareket etmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Sude Lara Özkan (7)

27 Ağustos günü Edirne’de meydana gelen trafik kazasında iki aracın çarpışması sonucunda yaşamını yitirdi.
Özcan Kul (12) – Metin Kul (8) – Fidan Kul (3)
27 Ağustos günü Çankırı’da otomobille yolcu otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi

 

Mehmet Akın (5)
22 Ağustos günü Aydın’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüs çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Ecrin Tokoğulları (2,5)
12 Ağustos günü Antalya’nın Korkuteli ilçesinde, su tankeriyle otomobil çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Abdülsamed Gündağ (3)

11 Ağustos günü Niğde’de hemzemin geçitte yük treninin çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Tuğçe Kel (11)
10 Ağustos günü Adana-İskenderun TEM Otoyolunda aşırı hız sebebiyle meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

 

Doğukan Mert Yılmaz (2) ve Berfin Yılmaz (5)

06 Ağustos günü Manisa’nın Kula ilçesinde, bir TIR’la çarpışan otomobilin içinde bulunana iki çocuk yaşamını yitirdi.
Bayram Can Çoban (3)
6 Ağustos günü İzmir’in Bornova ilçesi Altındağ semtinde, evlerinin önünde oynadığı sırada otomobilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Rahime Sevinç (4)

6 Ağustos günü Konya’da bahçedeki traktörü çalıştırarak oynamaya başlayan 4 yaşındaki kuzenlerden biri, traktörün duvara çarpması sonucu yaşamını kaybetti.
Caner Karakayalı (10)

2 Ağustos günü Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kamyon ile içinde bulunduğu minibüsün çarpışması sonucunda yaşamını kaybetti.


Müslim Temel (10)

20 Eylül günü Bitlis’te yıldırım çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

 

Hamza Hüseyinoğlu (5)
25 Eylül günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde, bakkaldan çikolata alıp evine dönerken geri manevra yapan kamyonetin altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Şevval Aygündüz(13) – Buse Aygündüz (9)
24 Eylül günü Afyonkarahisar karayolu Ladik Beldesi yakınlarında minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitirdiler.

 

Emirhan Temiz (2)
19 Eylül günü Mersin’in Tarsus ilçesinde, otomobil çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.

 

M.T. (13)
18 Eylül günü Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamanı kaybetti


Beyzanur Karadoğan (8)

14 Eylül günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde, babasıyla birlikte devrilen traktörün altında kalarak yaşamını kaybetti

Hasip Berkay Uysal (16)
11 Eylül günü Antalya’nın Manavgat ilçesi Gündoğdu beldesinde, motosiklet üzerinde akrobatik gösteride bulunurken geçirdiği kaza sonrası hayatını kaybetti.

 

Birsen Kevser Akdağ (6)
10 Eylül günü Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da, içinde bulunduğu minibüsün devrilmesi sonucu yaşamını kaybetti.
X.X. (10)
10 Eylül günü Kayseri’nin Bünyan ilçesi yakınlarındaki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Oğuz Sakallı (10)
10 Eylül günü Samsun’un Havza ilçesinde otomobilin çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.

 

Tunahan Karaduman (17)
9 Eylül günü Manavgat’ın İncekum beldesinde,  arkadaşlarının asker uğurlama konvoyunda arkadaşının kullandığı motosiklete binen çocuk, meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Hacı Aktaş (1)
6 Eylül günü Eskişehir’de, evlerinin önünde oynarken sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen minibüsün çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Hacı Kirik (16)
6 Eylül günü Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi Esentepe Mahallesi’nde aniden bisikletiyle yola çıktığında otomobilin çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.

 

Melisa Karakaya (2)
4 Eylül günü Erzincan’da içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını kaybetti.

 

Şevval Tekin (16)

4 Eylül günü Bitlis’in Adilcevaz ilçesindeki trafik kazasında yaşamını kaybetti.

 

Mehmet Emirhan Ece (4)
4 Eylül günü Konya’nın Cihanbeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

 

Ömer Mert (6)

3 Eylül günü Afyonkarahisar’daki trafik kazasında ailesiyle birlikte yaşamını kaybetti.

 

Sena Demirtaş (7)
2 Eylül günü Artvin’in Borçka ilçesinde, içinde bulundukları kamyonetin uçuruma yuvarlanması sonucunda yaşamını kaybetti.
XX
30 Ekim günü Konya’nın Akşehir ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilin kamyonla çarpışması sonucunda yaşamını kaybetti.

 

Hilal Kıvrak (11)
29 Ekim günü Balıkesir’in Susurluk ilçesindeki trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Ali Enes İğneci (4)
28 Ekim günü Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında babasıyla birlikte yaşamını yitirdi.

Ayşegül Yılmaz (13)
24 Ekim günü karşıya geçtiği sırada, Ankara’dan Eskişehir’e hurda demir taşıyan yük treninin çarpması sonucunda yaşamanı kaybetti.

 

X. Kaplan (2 ay)
24 Ekim günü Van’da ailesiyle birlikte içinde otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

 

 

Hüseyin İlhan (16)

25 Ekim günü Manisa’nın Gördes ilçesinin Kürekçi köyünde, traktörden düşerek sonucunda yaşamını yitirdi.

Atahan Kerem Koyun (1)
15 Ekim günü Kayseri’nin Yeşilhisar ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında yaşamını kaybetti.

Mervenur Özdemir (2)
12 Ekim günü Erzurum’un Oltu ilçesinde bir içinde bulundukları otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu yaşamını kaybetti.

Meryem Gülebenzer (15)
10 Ekim günü Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesi Beyoğlu beldesi girişinde, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.


Berivan Delikurt (11
)
5 Ekim günü Van’ın Başkale ilçesinde kamyon ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

Gül Sevim Alp (6)
2 Ekim günü Siirt’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybetti.
İsmailcan Cömert (12)
1 Ekim günü İzmir’in Bornova ilçesinde geri manevra yapan kamyonun çarptığı bisiklette bulunan iki kuzenden biri yaşamını kaybetti.

 

Mehmet Yakup Ayıngen (6)
1 Ekim günü Hatay’da, yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonun çarpması sonucunda yaşamını kaybetti.
Mustafa Camcı (11)
1 Ekim günü Manisa’nın Akhisar ilçesinde, babasıyla birlikte karşıdan karşıya geçtiği sırada kamyon çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Muratcan Çoban (14)
13 Kasım günü Muğla’nın Fethiye ilçesinde otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Ahmet Tarık Özışık (14) – Metin Abdullah Özışık (16) – Onur Özışık (13)
Yusuf Aydın (16) – Oğuzcan Bolat (12)

9 Kasım günü Samsun’un Vezirköprü ilçesinde, içinde bulundukları otomobile kamyonet çarpması sonucunda  yaşamlarını yitirdiler.

 

Abdulkadir Ç. (1) – Muharrem D. (9)
8 Kasım günü Adıyaman’ı Gaziantep’e bağlayan karayolunda, içinde bulunduğu minibüsün kaza yapması sonucunda yaşamlarını yitirdiler.

 

Kerem Gültekin (9) – Azra Gültekin (3)
4 Kasım günü Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde otomobil, kamyon ve ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaşamlarını yitirdiler.

 

Diyadin Bilen (7) – Abdurrahman Bilen (7)

4 Kasım günü Mardin’in Derik ilçesinde,  öğrenci servisiyle tırın çarpıştığı kazada yaşamlarını yitirdiler.

 

Derya Açar (14)
3 Kasım günü Iğdır-Doğubeyazıt karayolunda yolun karşı tarafına geçmeye çalışırken bir tırın çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

Bahar Demirbaş (15)

2 Kasım günü Sinop’un Ayancık ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Pakize Aşçıoğlu (17)

23 Aralık günü Adana’nın Kozan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaşamını yitirdi.

 

Reşat Erdem (9)
9 Aralık günü Konya-Afyonkarahisar karayolu kent girişinde meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

 

Emre Sulu (14)
5 Aralık günü Üsküdar’da yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Oğuzhan Bıyık (10)

4 Aralık günü Samsun’un Havza ilçesinde, üstünde bulunduğu traktörden düşerek  yaşamını yitirdi.

 

Diyar Demir (9)
2 Aralık günü İzmir’de, yolda yürürken otomobil çarpması sonucunda yaşamını yitirdi.
Hasan Ali Çulhacı (10 gün)
2 Aralık günü Karaman’da ailesiyle birlikte içinde bulunduğu kamyonetin şarampole yuvarlanması sonucu yaşamını yitirdi.

 

Muhammet Melih Akpınar (5 ay)
1 Aralık günü Sivas’ın Suşehri ilçesinde, içinde bulunduğu otomobilin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Elif Gök (13)
25 Aralık günü Aksaray’da meydana gelen kazada yaşamını yitirdi.

 

2.4.2. EV KAZALARI

Orkun Baran Kiper (1,5)
29 Ocak günü Niğde’de evinde, üzerine televizyon düşerek yaşamını yitirdi.

 

Gülbahar Aksakoğlu  (4)

23 Ocak günü mevsimlik işçi olarak çalışan ailesiyle birlikte Ankara’nın Beypazarı ilçesinde yaşayan içinde ısıtıcı olan kova ile oynarken yaşamını yitirdi.


Zübeyde Nur Akil (1)

22 Ocak günü Konya’da evlerindeki salıncağın ipinin boğazına dolanması sonucu asılı kalarak yaşamını yitirdi.

 

Beyzanur Cızlak (7)
4 Ocak günü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesinde, salıncağın ipi boynuna dolanıca boğularak yaşamını kaybetti.

 

Azad Doğu (7)
5 Şubat günü Eskişehir’deki evlerinin odasında yeni doğan kardeşinin kundak ipi ile oynarken ipin boğazına dolanması sonucu hayatını kaybetti.

 

Can Yürüm (13)
30 Mart günü Edirne’nin Keşan ilçesine bağlı Türkmen Köyü’nde, boğazına elma kaçması sonucunda yaşamını kaybetti
B.A. (3)

2 Mart günü Erzurum’da Yakutiye İlçesi’nde, evlerinin oturma odasında oyun oynarken üzerine televizyon düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.


Muhammed Enes Uludağ (1)

4 Mart günü Adana’da, yalnız başına bulunduğu beşiğinin parmaklarına sıkışarak yaşamını yitirdi.

 

Büşra Sarıçiçek (12)
7 Nisan günü Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesinde, kurmak istediği salıncak ipi boynuna dolanarak yaşamını yitirdi.

Mahmut Sülü (7)
18 Nisan günü Malatya’da, üzerine sıcak su döküldükten sonra hastaneye götürülmediği iddia edilen engelli çocuk yaşamını yitirdi.

Ö.S.Ç. (2)
3 Mayıs günü Sakarya’nın Karasu ilçesinde, annesi ve babası tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Mikail Karaca (1)
4 Mayıs günü Bursa’nın İnegöl ilçesinde, beşikten düşmemesi için enlemesine sarılan ipe dolanarak nefessiz kalarak yaşamını yitirdi.

Muhammet Kerem Kılıç (8)
14 Mayıs günü Malatya’da üzerine televizyon dolabı devrilerek yaşamını kaybetti.

Nisa Ayar (3)
15 Temmuz günü Bursa’nın İznik ilçesinde, evde oynadığı sırada televizyonun yanındaki vitrinle birlikte üzerine düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Ayşe Canan Arslan (6)
04 Temmuz günü Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde, kundaklandıktan sonra uyutulan 6 aylık bebek beşiğinde ölü bulundu.

 

Mert Kaçmaz (1)

17 Kasım günü Bursa’da, dolabın çekmecesi açılınca üzerine televizyon düşerek yaşamını yitirdi.

 

H.T (2)
10 Kasım günü Kayseri’de, sehpadan düşen televizyonun altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Anıl Can Babayiğit (2)
14 Aralık günü Gümüşhane’de, üzerine televizyon düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

 

2.4.3. KENTSEL VE KIRSAL AÇIK ALANDA YAŞANAN OLAYLAR (KANALİZASYON ÇUKURUNA, SU KUYUSUNA, GÖLE DÜŞME, IRMAKTA BOĞULMA VB.)

Yusuf Özkan (9)

28 Ocak günü Gaziantep Şehitkamil ilçesine bağlı Hamurkesen köyünde; arkadaşlarıyla birlikte, yanında oynadıkları ahşap binanın çökmesi üzerine enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Emrullah Türkeş (16)

22 Ocak günü Ağrı’nın Patnos ilçesinde arkadaşlarıyla buzla kaplı derenin üzerinde oynadığı sırada buz kütlesinin kırılması sonucu yaşamını kaybetti.

 

Kader Şahin (9)

20 Ocak günü Nevşehir’in Acıgöl ilçesinde, buz tutan göletin üzerinde arkadaşıyla birlikte oynarken, buz kütlesinin kırılması sonucu, suya düşerek yaşamını yitirdi.

 

Acıgöl ilçesinde yaşayanlar göletin yıllar önce yağmur sularının birikmesiyle oluştuğunu, çocukların kışın buz tutan göletin üzerinde oynadıklarını, bugüne kadar 5 çocuğun gölete düştüğünü ve en son yaklaşık 5 yıl önce bir çocuğun gölete düşerek yaşamını yitirdiğini belirtti. 

 

Emrah Eyici (16)
6 Şubat günü Eskişehir’de buz tutan göletin üzerinde arkadaşlarıyla birlikte oyun oynarken buzun kırılması sonucu suya düşerek yaşamını yitirdi.

 

Kağan Yıldız (10)- Enes Erdoğmuş (10)
6 Şubat günü Kütahya’da arkadaşlarıyla birlikte yüzeyi buz tutan, yaklaşık 5 metre derinliğindeki İl Özel İdaresine ait sulama göletinin üzerinde oyun oynarken buzun kırışması sonucu suya düşerek yaşamlarını yitirdiler.

 

Esra Özdemir (8)

7 Şubat günü Manisa’nın Serinyayla köyündeki foseptik kuyusuna düşerek yaşamını yitirdi.

 

Fettah Özdemir (6)
24 Şubat günü İzmir’in Menemen İlçesi’nde, kenarında oynadığı dereye taş atmak isterken suya düşerek yaşamını yitirdi.

 

A.G (15)
27 Şubat günü Çorum’un Sungurlu ilçesinde piknik yaparken gördüğü, kuş ölüsünü almak için girdiği su birikintisinde boğularak yaşamını yitirdi.

 

Osman Kara (4)
22 Şubat günü Giresun’un Tirebolu ilçesi Aslancık köyünde Harşit Çayı’nın kenarında oynarken topu çaya düşen, topunu almaya çalışırken akıntıya kapılarak kayboldu.

 

Eslem Taban (5)
8 Mart günü Bursa’da, annesi 32 yaşındaki Nagehan Taban’la birlikte gittiği mağazada, üzerine teşhir amacıyla dik olarak konulan çelik kapının düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.
Mehmet Kağan Aydoğan (5)
23 Mart günü Osmaniye’de, sitenin girişinde oyun oynarken, site kapısının üzerine düşmesi sonucunda yaşamını kaybetti.


Furkan Vatansever (14)

27 Mart günü İzmir’in Bornova ilçesinde, beslediği güvercinlerle ilgilenmek için çıktığı evlerinin çatısından düşerek yaşamını yitirdi.

 

Yusuf Köse (6)
28 Mart günü Bursa’da, ailesiyle gittiği piknik alanındaki gölete düşerek yaşamını yitirdi.

 

Yıldız Yıldırım (9)
29 Nisan günü Gaziantep’te arkadaşlarıyla terasta ders çalışırken üstüne baca devrilmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Salih Altunkanat (1) – Berna Altunkanat (6)
11 Nisan günü Erzurum’da aşırı yağışın ardından istinat duvarının üzerine çökmesiyle yıkılan tek katlı kerpiç evde yaşamlarını yitirdi.

Enkazdan kurtulan babaanne, duvardaki çatlağı daha önce belediyeye bildirdiklerini, belediye ekibinin cep telefonuyla çatlağın fotoğrafını çektiğini ancak müdahale etmediğini belirtti. Olayla ilgi soruşturma açıldı.

Özgür Tunçel (5)
14 Nisan günü Bitlis’in Mutki ilçesine bağlı Çığır köyünde, evin yakınında bulunan ve tarla sulamada kullanılan su kuyusuna düşerek yaşamını yitirdi.

 

Elif Özlü (16)
27 Nisan günü Erzurum’da, içinde bulunduğu otomobilin Tortum Baraj Gölü’ne düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.
Osman Can Kangal (11) – Fevzi Çalı (10)
1 Mayıs günü Konya’nın Çumra ilçesinde, kanala düşerek ve suda boğularak yaşamını yitirdiler.

 

Abdullah Yaman (11)
13 Mayıs günü Kayseri’de arkadaşlarıyla yaptığı maçta kalecilik yaparken,  10 santimetre çapındaki demir borudan yapılan seyyar kale direğinin maç sırasında üzerine devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Nehir Çiçek (5) – Abdulvahap Çiçek (4)
Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte köy girişinde arı kovanlarının yakınında oyun oynarken çok sayıda arının saldırısına uğrayarak yaşamını yitirdi.

Muzaffer Çil (12)
20 Mayıs günü Gaziantep’te serinlemek amacıyla girdiği su birikintisinde boğularak yaşamını yitirdi.

Abdülrezzak Yüksel (12)  – Abdülrahim Yüksel (9)
21 Mayıs günü sulama kanalına düşerek yaşamlarını yitirdi.

Berat Tatlı (2)
28 Mayıs günü Konya’da beşinci kattaki evlerinin balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

 

Abdülkadir Özcan (10)
19 Haziran günü Konya’da zile basmasına rağmen, arkadaşının kapıyı açmaması üzerine merdiven boşluğundaki pencereden eve girmeye çalışırken, merdiven boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Ümmet Koçer (12)
18 Haziran günü Konya’da, 8 katlı bir apartmanın çatı katındaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını kaybetti.

 

Aydın Çelik (16)
14 Haziran günü Gaziantep’in Araban ilçesinde, şiddetli rüzgâr sebebiyle çöken bahçe duvarının altında kalarak yaşamını yitirdi.

Fuat Polat (17) – Ali Kaya (17)
13 Haziran Çorum’un Ortaköy İlçesine bağlı İncesu kanyonunda gezerken, ayağı kayarak kanyonda sürüklenmeye başlayan arkadaşlarını kurtarmak için girdikleri suda akıntıya kapılarak yaşamlarını yitirdiler.

 

Yiğit Yaşar Akbaş (4)
5 Haziran günü Konya’nın Seydişehir ilçesinde 5. kattan düşerek yaşamını kaybetti.

 

Merve Soydan (12)

29 Temmuz günü Bursa’nın Gürsu ilçesinde, annesinin evinin dördüncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

 

S.T. (14)
28 Temmuz günü Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir inşaatta çalışan akrabasını ziyarete gittiğinde, inşaatın 10. katından asansör boşluğuna düşerek yaşamını yitirdi.

Muharrem Kale (1,5)

22 Temmuz günü Eskişehir’deki evinin balkonunda düşerek yaşamını yitirdi.

 

Emre Toksöz (9) – Hüseyin Aktaş (10)
07 Temmuz günü Konya’nın Bozkır ilçesine bağlı Bağyurdu köyünde, arkadaşlarıyla birlikte oynadıkları  piknik alnında bulunan beton çeşmenin altında kalarak yaşamlarını yitirdiler.

 

Umut Petekkaya

7 Haziran günü Diyarbakır’da Çermik’te, Mermer Ocağı’nın 300 metre yakınında meydana gelen patlamada yaşamını yitirdi.


Melih Sevinç (14)

31 Temmuz günü Denizli’de, Gökpınar Baraj Göleti’ne arkadaşıyla birlikte balık tutmak için gittikleri gölette boğularak yaşamını yitirdi.

 

Ferdi Demirci (11)
31 Temmuz günü  Düzce’de, serinlemek için girdiği Küçük Melen Çayı’nda boğularak yaşamını yitirdi.

 

Nuran Kılıç (12)
27 Temmuz günü Osmaniye’nin Sumbas ilçesine bağlı Mehmetli Beldesinde, sınıf gezisi olarak Mehmetli Barajı’na gittiğinde baraja düşerek yaşamını yitirdi.
Halil İbrahim Yanaray (11)
24 Temmuz günü Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’ya bağlı Karlısu beldesinde, girdiği gölet içinde yılan görünce panikleyerek suda boğularak yaşamını yitirdi.

 

Ahmet Karataş (4)
23 Temmuz günü Adana’da, akrabalarıyla birlikte gittiği piknikte baraj gölüne düşerek yaşamını yitirdi.
Ahmet Çakal (10)

18 Temmuz günü Çorum Obruk babasıyla birlikte girdiği baraj gölünde boğularak yaşamını yitirdi.

Ahmet Kaya (9)
18 Temmuz günü Erzincan’da yanında oynadığı sulama kanalına düşerek yaşamını yitirdi.

 

Arif Erdoğan (12) – Dinçer Erdoğan (12)

13 Temmuz günü Çorum’un Osmancık ilçesinde serinlemek için girdikleri eski bir kömür ocağının hafriyat alanındaki su birikintisinde boğularak yaşamlarını yitirdiler.

 

Burak Tutan (17)
08 Temmuz günü Kırıkkale’de serinlemek için girdiği baraj gölünde boğularak yaşamını yitirdi.

İbrahim Avcı (12) – Ramazan Avcı (9)
04 Temmuz günü Gaziantep’te serinlemek için girdikleri gölette boğularak yaşamlarını kaybettiler.
Asila Kirezci (4,5 ay)

09 Ağustos günü Edirne’de üzerine kaynar su dökülen 4,5 aylık bebek yaşamını yitirdi.

 

XX
24 Ağustos günü Malatya’da evlerinin yakınındaki su kuyusuna düşerek yaşamını yitirdi.

 

XX
15 Ağustos günü Şırnak’ta sara hastası olduğu belirtilen çocuk, serinlemek için girdiği suda yaşamını kaybetti.

 

Ramazan Kaçmaz (12)

4 Ağustos günü İzmir’de serinlemek için girdiği süs havuzunda boğularak yaşamanı yitirdi.

 

Gani Aslan (11) – Halil İbrahim Aslan (8)
27 Ağustos günü Adana’da oyun oynayan iki kardeş, yıkılan direğin altında kalarak yaşamlarını kaybetti

 

Eray Eser (3)
25 Ağustos günü Antalya’da 9 kattaki evlerinin penceresinden düşerek yaşamını yitirdi.

 

Eslem Yürekli (2,5)
21 Ağustos günü Bursa’da, 8. Kattaki evlerinde, penceredeki sinekliğin açılması üzerine dengesini kaybederek düşmesi sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Enes Ülkü (4)
4 Ağustos günü Samsun’da 5. kattaki evlerinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

 

B.Ö. (4)
15 Eylül günü Kayseri’de, kayıp ihbarında bulunulan çocuğun atık su çukuruna düşerek yaşamını kaybettiği tespit edildi.

 

Tunahan Karahan (3)
15 Eylül günü Aydın’ın Didim ilçesinde, havuza düşerek yaşamını kaybetti.

 

Nuray Başaran (12) – Meryem Başaran (13)
13 Eylül günü Mersin’in Gülnar ilçesine bağlı Gezende köyündeki baraj gölünde, ailesiyle birlikte çıktıkları balık avında teknenin devrilmesi sonucunda yaşamını kaybetti.

 

Şirin Dalga (8)
6 Eylül günü Van’da kapağı açık rögara düşerek yaşamını kaybetti.

Muhammed Enes Bolat (5)
4 Eylül günü Amasya’nın Göynücek ilçesinde sulama kanalına düşerek yaşamını kaybetti.

Furkan Çelik (12)
15 Eylül günü Balıkesir’in Bandırma ilçesinde kaçan güvercinini yakalamak için çıktığı, apartmanın çatısından düşerek yaşamını kaybetti.

 

E.S. (10)
3 Ekim günü Bursa’nın İznik ilçesinde bir evin havuzunda yüzerken boğularak yaşamını kaybetti.

 

X.X. (13)
2 Ekim günü Gaziantep’in Oğuzeli ilçesinde Kayacık Barajı’na bağlı su kanalı civarında ailesi ile birlikte biber toplayan çocuk dengesini kaybederek su kanalına düşerek yaşamını yitirdi.

 

 

2.4.4. YANGINLAR

Rüstem Akan (3) – Umut Akan (5)

22 Ocak günü Adana’da oynadıkları elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.

 

Kerem Özdemir (12) – Erdem Özdemir (9)

30 Ocak günü Sivas’ta evde belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında yaşamını kaybetti.


Muzaffer Talha (5) – Muhammed Turgay (4)

27 Ocak günü Kahramanmaraş’ta buzdolabı fişinin kısa devre yapması sonucu çıktığı tahmin edilen yangında, yoğun dumandan zehirlenerek  yaşamlarını yitirdiler.
Mehmet Zencirci (1,5) – Muhammet Zencirci (4)

18 Ocak günü Kahramanmaraş’ta anneleri tarafından yalnız bırakıldıkları evlerinde çıkan yangın nedeniyle yaşamlarını yitirdiler.

 

Leman Merve Avanoğlu (13) – Müzeyyen Avanoğlu (11)

25 Ocak günü Adana’da şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybetti.


Zeynep Sude Perçem (4) – Hazal Akkaya (2)

6 Ocak günü Sakarya’da, Roman vatandaşların yaşadığı mahallede yaşadıkları barakada çıkan yangın sonucunda yaşamlarını yitirdiler.


Simgenaz Yaldız (7) – Sercan Aras Yaldız

7 Mart günü Trabzon’un Hayrat ilçesinde, uyudukları sırada evlerinin çatısının yanarak üzerlerine düşmesi sonucundan yaşamlarını yitirdiler.

 

Zeynep Çakmak (2)
25 Mart günü, Antalya’nın Serik İlçesi’nde, anne ve babasının yalnız bıraktığı evde sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu yangında, dumandan boğularak yaşamını yitirdi.

 

Ayşe Dal (5) – Cennet Dal (4)
27 Nisan günü Gaziantep’te evde anne ve babalarının bulunmadığı bir anda, çakmakla oynarken çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.

 

Selda Susam (17)
27 Nisan günü İstanbul’un Kağıthane ilçesinde ailesini yalnız bıraktığı engeli çocuk evde çıkan yangın sonucunda yanarak yaşamını yitirdi.

 

Yunus Emre Altaş (2) – Elifnur Altaş (1)
15 Haziran günü Van’ın Erciş ilçesinde, tek katlı ahşap evlerinde çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.

 

Uğur Çakırgöz (1 ay) – Umut Öakırgöz (4)

13 Temmuz günü Adana’nın Aladağ ilçesinde, anne ve babaları tarafından uyutulduktan sonra yalnız bırakıldıkları evin ahşap kısmında yangın çıkması sonucunda yaşamlarını yitirdi.

 

Buğra Öksözoğlu
08 Temmuz günü Bayrampaşa’da, evde çıkan yangın sonucunda yaşamını yitirdi.

 

Zeynep Demircan ( 6 ay) – Mehmet Fatih Demircan (4) – Fatma Nur Demircan (3)
9 Ekim günü Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, annelerinin çarşıya gitmek için evde yalnız bıraktığı sırada  çıkan yangında yaşamlarını kaybettiler.

 

Mikail Tolukan (11)- Bahar Tolukan (8) – İsmail Tolukan (4)
18 Kasım günü Van’da, deprem sonrasında kaldıkları çadırda çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.

 

Mustafa Kısa (5) – Ferhat Söylemez (5)
15 Kasım günü İzmir’in Menemen ilçesinde, iki evin arasındaki boşlukta ısınmak için ateş yakan iki arkadaş alevlerin arasında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Berat Yıldırım (1,5)
14 Kasım günü Pendik’te bakkala giden anneleri tarafından iki kardeşiyle birlikte evde yalnız bırakılan çocuk, çıkan yangında yaşamını yitirdi.
Sude Duygu Bayrak (5) – İsmail Bayrak (4)
30 Aralık günü Giresun Merkez Çavuşoğlu köyünde evde çıkan yangın nedeniyle yaşamlarını yitirdiler.

 

Mustafa Acar (1,5)
12 Aralık günü İzmir’in Buca ilçesinde bir evde çıkan yangında hayatını kaybetti.

 

Ekrem Yaralı
3 Aralık günü Van’da Karpuzalan köyünde çıkan çadır yangınında yaşamını yitirdi.

 

Selçuk Ergüven (3) – Seçkin Ergüven (2)

12 Aralık günü, Bursa’nın Gemlik ilçesinde, bir apartmanın 3. katında çıkan yangında yaşamlarını yitirdiler.

 

2.4.5. AFETLER

Musa Gürlek (15)

25 Ocak günü Manisa’nın Alaşehir ilçesinde, eve yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Musa Özçelik (11)
17 Mayıs günü Kilis’te, yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Hüseyin Oran (18)

19 Mayıs günü Kütahya’nın Simav ilçesinde meydana gelen depremde üzerine beton parçası düşerek yaşamını yitirdi.

 

Mete Arslan (13)
30 Mayıs günü Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Akdeğirmen köyü Kendiroğlu Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

 

Ali Gezek (15) – Mehmet Eken (15) – Şükriye Öner (15)
12 Haziran günü Diyarbakır’da yıldırım düşmesi sonucu yaşamlarını yitirdiler.

 

Fırat Taylan (14)

17 Temmuz günü Van’ın Özalp ilçesinde, sağanak yağışların ardından oluşan selde suya kapılarak yaşamını yitirdi.

 

Mehmet Umut Çay (1,5 yaş)
10 Ekim günü Manisa’nın Gördes ilçesi Kayacık beldesinde, şiddetli yağış ve nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonucu evleri yılınca göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.

 

Van Erciş Depremi

23 Ekim günü gerçekleşen depremde resmi rakamlara göre yaşamını yitiren kişi sayısı toplamda 644 olarak belirtilmektedir. Depremde yaşamını yitiren çocuk sayısına ilişkin ise bir veri bulunmamaktadır. TUİK verilerine göre Van nüfusunun %41’ini 0-14 yaş çocuk, %24’ünü de 15-49 yaş kadınlar oluşturmaktadır. Buna göre nüfusun % 49’unun 0-18 yaş olduğu sonucuna varılabilir. Buradan yola çıkarak depremde ölen çocuk sayısının en az 316 olduğu söylenebilir.

 

2.4.6. SOBA ve ŞOFBEN GAZI ZEHİRLENLEMELERİ

Bahadır Aydemir (17)

29 Ocak günü Kırıkkale’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek evinde yaşamını yitirdi.

 

Hazal Topçuoğlu (12)

27 Ocak günü Ordu’daki evinde, şofbenden sızan gaz nedeniyle zehirlenerek yaşamını yitirdi.

 

İremnur Parmaksızoğlu (13)

24 Ocak günü Sakarya’nın Ferizli ilçesinde, annesiyle birlikte uyudukları sırada bacadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

 

Ömer Kürşat Eskitürk (14)
20 Ocak günü Tokat’ta şofbenden sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

 

Ayşe Töremişoğlu (3)

16 Ocak günü Kilis’te, ailesiyle birlikte uyuduğu sırada sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Ayşenur Karagöz (10) – Rabia Karagöz (9) – Ecrin Sema Karagöz (2)
11 Ocak günü Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde, anneleriyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiler.

Bilal Üre (5) – Nedfa Üre (8)

4 Ocak günü Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde, anneleriyle birlikte, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamlarını yitirdiler.


Mehmet Ali Doğru (4) – Baran Doğru (2)

1 Ocak günü Hatay’ın Samandağ ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek annesiyle birlikte yaşamlarını yitirdiler.

 

Ebru Balkan (6)
2 Şubat günü evlerindeki elektrikli soba devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşamını yitirdi.

Emin Ensar Mercan (15)
13 Şubat günü Sakarya’nın Serdivan ilçesinde, şofbenden sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdi.

 

Kubilay İdeal (16) – Kübra İdeal (12)
4 Mart günü Edirne’de sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle babalarıyla birlikte yaşamlarını yitirdiler.

 

Emrah Tekin  (18)
12 Mart günü Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, evlerindeki sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı anne ve babasıyla birlikte yaşamını yitirdi

 

M.Ç.  (2)

10 Mart günü Gaziantep’te, evlerinde yanan sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

Rümeysa Abdioğlu (8)
25 Nisan günü İstanbul Pendik’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Furkan Kılınç (7)
13 Nisan günü Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Kutluca köyünde karbonmonoksit gazı zehirlenmesi sonucu hayatını kaybetti.

 

Serpil Başyiğit’in (17)

7 Nisan günü Düzce’de, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını yitirdi.

 

Hüseyin İnanç (17)
8 Nisan günü Bakırköy’de komi olarak çalıştığı bir oyun salonunda çıkan yangında yaşamını yitirdi.

 

Adem İnce (5)
4 Nisan günü Ümraniye’de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek anne ve babasıyla birlikte yaşamını yitirdi.

 

Gülfer Çoban (16) – Recep Çoban (11)
4 Mayıs günü Bursa’da sobadan sızan karbonmonoksit sebebiyle, sobanın bulunduğu odada uyurken yaşamlarını yitirdiler.

İsmail Özgören (9)
7 Mayıs günü Kocaeli’nin Darıca İlçesi’nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından anneannesiyle birlikte zehirlenerek yaşamını yitirdi.

İrem Yüksel (12) – Gizem Berna Yüksel (11)
30 Kasım günü Bursa’da evlerinin banyosundaki şofbenden sızan gaz nedeniyle yaşamını yitirdi.

 

Duruk Ege Can (1,5 yaş)
21 Kasım günü İzmir’in Karabağlar ilçesinde sobadan sızan gazdan zehirlenerek annesiyle birlikte yaşamını yitirdi.

 

Hasan Hüseyin Şahin (13)
16 Kasım günü Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, babaannesiyle birlikte sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek yaşamını kaybetti.

 

Efe Sultan (6) ve Deniz Sultan (4)

26 Aralık günü Gaziantep’te kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatlarını kaybettiler.

 

2.4.7. BESİN ZEHİRLENMELERİ VE DİĞER ZEHİRLENMELER

Fırat K. (14)

18 Ocak günü Batman’da arkadaşlarıyla birlikte çakmak gazı çekerek zehirlendi ve yaşamını yitirdi.


Nisanur Özkaya (10)

13 Mart günü Malatya’da yemekten zehirlenerek yaşamını yitirdi

 

Mehmet İhsan Uysal (16)
3 Mayıs günü Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otelde staj yapan 10 öğrenci zehirlendi. Zehirlenen öğrencilerden Mehmet İhsan Uysal yaşamını kaybetti.

 

İbrahim Bozdağ (6)
21 Ağustos günü Kayseri’de yanlışlıkla çamaşır suyu içerek yaşamını yitirdi.

 

Furkan Bülbül (5,5)
18 Kasım günü Batman’da arkadaşlarıyla oyun oynarken yuttuğu çatapat yüzünden sevk edildiği hastanede acil karaciğer nakli ameliyatının ardından yaşamını yitirdi.

 

2.4.8. ELEKTRİK ÇARPMALARI
Aykut Eren Ayan (16)
19 Haziran günü Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, babasının armağan olarak aldığı elektrogitarı çalarken elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

Muhammed Can Dönmez (1,5)

18 Temmuz günü İzmir’in Torbalı ilçesinde, evlerindeki vantilatörün deforme olmuş bölümüne dokunarak elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

 

Yusuf Çetintepe (2,5)
16 Temmuz günü Denizli’de, hastane önünde bulunan trafodaki elektrik kaçağından akıma kapılarak yaşamını yitirdi.

 

Aysel Bakır (10)
9 Ekim günü Gaziantep’in Araban ilçesinde elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.

hayatını kaybetti.

 

Alican Güneş (15)
1 Aralık günü İzmir’in Konak ilçesinde, arkadaşlarıyla birlikte trafo içerisine girdiği sırada  elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi.
Mert Gültekin (13)
09 Temmuz günü, Antalya Konyaaltı Sahili’nde denizde yüzdükten sonra plajdaki duş kabinine girdiği sırada elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi

 

 

2.4.9. DİĞER
Aydın Zengin (15)
7 Mayıs günü, Mardin’in Nusaybin ilçesinde, bacağındaki rahatsızlığı nedeniyle gittiği Devlet Hastanesi’nde muayene edilip tetkikleri yapıldıktan sonra “Bir şeyin yok” denilerek evine gönderildikten 5 saat sonra bindiği bisikletten düşerek hayatını kaybetti.

 

Selma Kanyılmaz (15)

28 Temmuz günü Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Aydınlar köyünde, kardeşiyle yolda yürürken karşısına çıkan köpeklerden korkarak kaçtığı sırada fenalaşarak yere yığıldı ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Merve Kaplan (15)
23 Temmuz günü Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Işıklar köyünde, evde misafirlerle oturduğu sırada fenalaşan yaşamını yitirdi.

 

Şenyurt T. (3)
18 Eylül günü Erzurum’un Şenkaya ilçesinde, aniden fenalaşan Şenyurt T. hastaneye götürülürken yaşamını kaybetti.

 

S.G. (1)
10 Haziran günü ntalya’da, annesi tarafından 4 saat yalnız bırakıldığı arabanın içinde oksijen yetersizliğinden yaşamını yitirdi.[1] Gündem: Çocuk!, her çocuğun hak sahibi, eşit, özgür ve onurlu birer birey olarak, barış içerisinde, iyi ve mutlu bir yaşam sürmesi için çocukların yararına bütüncül bir dönüşümü ısrarla savunan bir sivil toplum örgütüdür. Çalışmalarını çocuk hakları alanında yaşanan sorunların temelindeki paradigmanın değişmesi, savunuculuk, ağ çalışmaları ve katılım programları altında, öncelikli çalışma arkadaşları olan çocuklarla birlikte sürdürür.

 

[2] Bu gazete ve internet siteleri şöyle: Zaman, Yeni Şafak, Milliyet, Hürriyet, Evrensel, Fırat Haber Ajansı, Ntvmsnbc.com, Bianet, Haber7.com, Cnntürk..

[3] İnsan Hakları Derneği, Türkiye İnsan Hakları Vakfı, MAZLUMDER

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>